Αγιος Θωμάςς

το ξωκλήσι του Αγίου Θωμά στο δέλτα του Ασωπού με τον Λάρι και απέναντι από τη νεκρόπολη της αρχαίας Τανάγρας

το Γεννέσιο της Θεοτόκου

Ο κεντρικός ναός του χωριού

.............................

..............................................................

Η δεξιά αψίδα

ο μεγάλης βουλής άγγελος

Παρεκλήσιο Παναγιάς Λιατανιώτισσας

Ευρίσκεται στο πάρκο της σπηλιάς

30 Απρ 2014

Ευχέλαιο - οδηγίες για την τέλεση


Το Ευχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τὰ επτά μυστήρια τῆς Εκκλησίας, τὸ οποίο τελείται στο Ναό ή στο σπίτι για την ἴαση σωματικών και ψυχικών ἀσθενειών. 

Απαραίτητα ὑλικά
Γιὰ τὸ Εὐχέλαιο ἀπαραιτήτως χρειάζονται τὰ παρακάτω:
 1. ένα κανδήλι μὲ λάδι ἐλιᾶς (και λίγο κόκκινο κρασί) 
 2. θυμιατό καὶ θυμίαμα 
 3. εικόνα τοῦ Χριστού ἡ τῆς Παναγίας ἡ κάποιου Ἁγίου 
 4. μία κούπα μὲ ἀλεύρι προκειμένου ἔπειτα νὰ ζυμωθεί και να γίνει πρόσφορο 
 5. επτά (7) κεράκια ὅσα εἶναι και τὰ Εὐαγγέλια πού θὰ ἀναγνωσθούν στο Εὐχέλαιο 
 6. τὰ ὀνόματα « ὑπὲρ ὑγείας» τῶν ἐπιτελούντων τὸ Εὐχέλαιο 
 7. μία θρυαλλίδα (μπατονέτα) γιὰ τὴ χρίση τοῦ ἁγίου ἐλαίου. 

Τὸ αγιασμένο ἔλαιο φυλάσσεται και δὲν πετιέται!
Πρέπει νὰ καίγεται στο κανδήλι μέχρι τέλους. Μετὰ τὴ πλήρη καύση, ἡ καντηλήθρα καὶ ὅσα χρησιμοποιηθούν γιὰ τὸ καθάρισμα τοῦ έσωθεν περιεχομένου, καίγονται σὲ ἀσφαλή τόπο.Γάμος - Οδηγίες για την τέλεση


Α. Γάμος μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων
Για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται: 

 • Πιστοποιητικό Αγαμίας, στο οποίο θα αναγράφεται και το άσχετο συγγενείας, για τον καθένα από τους μελλονύμφους. 
 • Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ + 20% υπέρ Ο.Γ.Α. για Γάμο. Προμηθεύεται από το Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ). 
 • Εάν η Ενορία ενός των Μελλονύμφων ανήκει σε άλλη Μητρόπολη από αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα να προσκομίζεται στον Εφημέριο ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο. 
 • Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. 
 • Σε περίπτωση διαζευγμένου: Κατατίθεται το Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟ» το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως που λύει τον γάμο αυτόν. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου. 
 • Σε περίπτωση χηρείας: Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου από την Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγουμένου Γάμου, Θρησκευτικού ή Πολιτικού. 
 • Μετά τον Γάμο οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο: Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεονύμφους και τους Παρανύμφους. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων σε δύο αντίτυπα. 
 • Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικώς εντός 40 ημερών, από την ημέρα τελέσεως του Γάμου. 

Β. Μικτός Γάμος μεταξύ Ελλήνων Πολιτών
Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη με Τριαδικό Βάπτισμα, βλ.Σημ.1), από το Ετερόδοξο μέλος απαιτούνται τα εξής: 
 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. Εκδίδεται από το Ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα. 
 2. Πιστοποιητικό Αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη Ενορία. 
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105), ότι συμφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο, θα βαπτισθούν κατά το Ορθόδοξο Δόγμα. 

* Σημ.1: Υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές Ομάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβετισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κλπ. 

Γ. Γάμος μεταξύ Ορθόδοξων Ελλήνων και Αλλοδαπών

1. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (Έλληνα και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος απαιτούνται τα εξής: 

 • Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του. 
 • Πιστοποιητικό Αγαμίας, από τον Δήμο της χώρας του και από την ίδια Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του. 
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως, από τον Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο. 
 • Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

Σημ.2: Τα ως άνω Πιστοποιητικά (α και γ) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από επίσημη Ελληνική αρχή του Εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, οδός Αρίωνος 10, Μοναστηράκι, ΑΘΗΝΑ) ή του Εξωτερικού (Ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης). Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά (α και β) απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδός Ιασίου 1, Ιερά Μονή Πετράκη, ΑΘΗΝΑ) 

2. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από το Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος, απαιτείται και θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματος του.

σημειώσεις:
Γάμοι δεν τελούνται 
 1. Μεταξύ Ορθοδόξων και Αλλοθρήσκων (Εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.), εκτός εάν το αλλόθρησκο μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος. 
 2. Μεταξύ Ορθοδόξων και Ετεροδόξων που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα (βλ.Σημ.1), εκτός εάν το ετερόδοξο μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος. 

 • Το γραφείο Γάμων στην Λιβαδειά εξυπηρετεί το κοινό κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 09:00 εως τις 13:30 Υπεύθυνος του γραφείου είναι ο Ιερεύς Ανδρέας Δάρρας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261028330 (εσωτ. 1) 
 • Το αντίστοιχο γραφείο που λειτουργεί στη Θήβα εξυπηρετεί το κοινό καθημερινώς από τις 10:00 εως τις 13:00 Υπεύθυνος του γραφείου είναι ο Ιερεύς Μιχαήλ Κατσίνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262029692 (εσωτ. 2)

εκ της Μητροπόλεως

29 Απρ 2014

Βάπτισμα - οδηγίες για την τέλεση


1. Γενικά 
 • Εάν οι Γονείς επιθυμούν να τελέσουν το Μυστήριο του Βαπτίσματος του παιδιού τους, όχι στο Ναό της Ενορίας τους, αλλά σε άλλη Ενορία ή Ιερά Μονή, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον Εφημέριο της Ενορίας τους να μεταβιβάσει την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως εκεί όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο. 
 • Ο Ιερεύς που τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει τη Δήλωση Βαπτίσεως. 
 • Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται εντός ενενήκοντα (90) ημερών στο Ληξιαρχείο όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού. 
 • Σε περίπτωση που η Βάπτιση τελεσθεί εκτός Ενορίας, η Δήλωση Βαπτίσεως προσκομίζεται στην Ενορία του Νεοφώτιστου, για να καταχωρηθεί στο οικείο Βιβλίο και στη συνέχεια κατατίθεται στο Ληξιαρχείο. 
 • Ανάδοχος του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος αλλά και Ορθόδοξος ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο. 
 • Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο βαπτίζονται. 
 •  Σε περίπτωση που η Βάπτιση τελεσθεί σε παρεκκλήσιο η εξωκκλήσιο άλλης Ενορίας, την Βάπτιση δύναται να τελέσει ο Εφημέριος κατοικίας του νηπίου. 

 2. Ειδικές Περιπτώσεις
 • Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας Γονέας ή Κηδεμόνας, για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί. 
 • Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία, αυτά μπορούν να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως. 
 • Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κ.λ.π.) τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση της Βαπτίσεως, εφ’ όσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον Συμβολαιογράφου, είτε Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την βάπτιση του τέκνου και με το συγκεκριμένο Όνομα. 

 Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία Ετερόδοξων και Αλλόθρησκων

 Α. Νήπια
 • Ετερόδοξοι ή Αλλόθρησκοι γονείς, υποβάλλουν σχετική αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστή ο καθένας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στον Εφημέριο της Ενορίας της κατοικίας τους, στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν να βαπτισθεί το νήπιό τους. 
 • Σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο Εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα, ούτε να προσθέσει άλλο από το αρχικώς δοθέν, ή σε περίπτωση δύο ονομάτων, να αφαιρέσει το ένα. 
 • Σε περίπτωση που ο ένας γονέας επιθυμεί την Βάπτιση, απαιτείται Δικαστική Απόφαση. 
 • Απαραιτήτως πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξος Ανάδοχος ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την Κατήχηση του ανηλίκου. 

 Β. Ενήλικες
 1. Στην περίπτωση που Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος (Έλληνας ή Αλλοδαπός) θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύουν τα εξής: 
 • Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός χρίεται δια του Αγίου Μύρου. 
 • Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται δια του Αγίου Μύρου. 
 • Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα (βλ. σημ.), βαπτίζεται κανονικά. 
 • Εάν είναι (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κ.λ.π.) ή άθρησκος βαπτίζεται κανονικά.   
σημείωση.: Πρόκειται για αιρετικές παραφυάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβετισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κλπ. 
     2. Ο Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει Χριστιανός Ορθόδοξος αβιάστως και ελευθέρως και την οποία υποβάλλει στον ενοριακό Ναό της περιοχής κατοικίας του.

   3. Ο Εφημέριος διαβιβάζει την Αίτηση στην Ιερά Μητρόπολη, δηλώνοντας, ότι ο Αιτών επιθυμεί να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και εισηγείται να κατηχηθεί και να βαπτισθεί.
  
     4. Η Ιερά Μητρόπολις εγκρίνει την Αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή, καθώς και τον χρόνο της κατηχήσεως και της βαπτίσεως. 
   
   5. Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο Νεοφώτιστος Έλληνας, καταθέτει τη Βεβαίωση Βαπτίσεως στον Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος. Σε περίπτωση Αλλοδαπών ο Νεοφώτιστος κρατά την Βεβαίωση Βαπτίσματος προς πιστοποίηση του Θρησκεύματος όπου δει.

Εκ της Μητροπόλεως

25 Απρ 2014

Η πανήγυρη του Θωμά

Εορτάσθηκε και φέτος πανηγυρικά η Ψηλάφηση του Θωμά στο ιστορικό παρεκκλήσιο του Αγίου Θωμά δίπλα στον Ασωπό ποταμό. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Ρέμπελος, συμπαραστατούμενος από τους πατέρες: Χρήστο Αικατερίνη, Δημήτριο Σουφλάκη και τον εφημέριο του χωριού π. Γεώργιο Μανωλόπουλο. Κατά το κήρυγμα ο π. Γεώργιος ομίλησε επίκαιρα για την εξαθλείωση της ελληνικής κοινωνίας και μετέφερε του ευχές του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Θηβών κου Γεωργίου. Παρά το τσουχτερό κρύο και τη βροχή αρκετοί πιστοί οδήγησαν τα βήματά τους στο ξωκλήσι.

πανηγυρις του Θωμά